Špičkové priestory pre študentov na Základnej škole v Beluši

Som veľmi rád, že sme ukončili tento náročný, ale veľmi prospešný projekt. Pri vzdelávaní detí sú dôležité nielen vedomosti, ale aj manuálne zručnosti a tie nadobudnú v novej učebni dielní. Čitateľskú gramotnosť si žiaci zlepšia v knižnici, v ktorej je nielen nový nábytok, ale najmä plno zaujímavých knižných titulov – z radov povinného čítania, ale aj populárnej literatúry. Modernými didaktickými pomôckami je vybavená učebňa biochémie, fyziky. Nové notebooky, počítače, 3D tlačiareň a interaktívne tabule sú súčasťou jazykového laboratória a počítačovej učebne. Samozrejmosťou každej novej učebne je interaktívny projektor s projekčnou tabuľou. Rovnako boli do uvedených tried zaobstarané nové stoličky a stoly pre študentov i pedagógov. Jazyková učebňa bola doplnená o digitálne jazykové laboratórium a 20 notebookov pre žiakov. Počítačová trieda sa vynovila počítačmi s príslušenstvom, multifunkčnou, ale aj 3D tlačiarňou. Učebne fyziky, biológie a chémie sú vybavené špeciálnymi laboratórnymi pracoviskami s prípojkami na energie a vodu, vrátane rôznorodého vybavenia didaktickými pomôckami.

Prejsť na začiatok